Direct mail

Direct mail je stratégia posielania reklamných e-mailov, ako sú vopred schválené žiadosti o kreditné karty alebo listy neziskových organizácií na získavanie finančných prostriedkov, priamo potenciálnym spotrebiteľom na základe demografických informácií. Direct mail je forma reklamy, ktorá sa spolieha na tlačené materiály, poštové a emailové služby, ktoré doručujú reklamné apely priamo spotrebiteľom. Opierajúc sa o rôzne […]

Diagnostika firmy

Podniková diagnostika alebo diagnostika firmy je proces spätnej identifikácie príčin neuspokojivého výkonu vytvorením vhodných väzieb medzi príčinami a následkami. Ide teda o proces identifikácie symptómov alebo príčin problému. Diagnostiku firmy je možné priblížiť ako diagnostiku automobilu. Pri diagnostike automobilu sa vykonáva kontrola všetkých súčastí a jednotiek podľa nastavených noriem. Súčasťou diagnostiky býva aj testovanie, meranie, […]

Deadline

Deadline je termín, dátum alebo čas, kedy musí byť niečo dokončené. V práci a škole má väčšina projektov termíny. Ak svoju prácu nedostanete do uzávierky, nedostanete dobrú známku. Ak si myslíte, že zmeškanie termínu a získanie nízkej známky je zlé, zamyslite sa nad tým, ako vzniklo toto slovo: Bola to čiara, ktorá viedla okolo väzenia […]

Databáza

Databáza, nazývaná aj elektronická databáza, akákoľvek zbierka údajov alebo informácií, ktoré sú špeciálne organizované na rýchle vyhľadávanie a získavanie pomocou počítača. Databázy sú štruktúrované tak, aby uľahčili ukladanie, vyhľadávanie, modifikáciu a mazanie údajov v spojenú s rôznymi operáciami spracovania údajov. Systém správy databáz (DBMS) extrahuje informácie z databázy ako odpoveď na dopyty. Databáza je uložená […]

DNS

Domain Name System (DNS) je telefónny zoznam internetu. Ľudia pristupujú k informáciám online prostredníctvom názvov domén, ako napríklad 5pixel.sk alebo google.com. Webové prehliadače interagujú prostredníctvom adries internetového protokolu (IP). DNS prekladá názvy domén na IP adresy, tak aby prehliadače mohli načítať internetové zdroje. Každé zariadenie pripojené k internetu má jedinečnú IP adresu, ktorú ostatné stroje […]