XML

XML (Extensible Markup Language) sa používa na popis údajov. Štandard XML predstavuje flexibilný spôsob vytvárania informačných formátov a elektronického zdieľania štruktúrovaných údajov cez verejný internet, ako aj cez podnikové siete. XML je značkovací jazyk založený na štandardnom zovšeobecnenom značkovacom jazyku (SGML), ktorý sa používa na definovanie značkovacích jazykov. Primárnou funkciou XML je vytvárať formáty pre […]