Vážení klienti,

 

V tomto informačnom memorande vám chcem poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov na marketingové účely. Na úvod by som vám chcel vysvetliť, prečo som vás požiadal o súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.

 

Hlavným cieľom uvedeného spracovania je ponúknuť vám najnovšie informácie o aktuálnych a nových produktoch, službách, od mojich obchodných partnerov. Ďalším cieľom je poskytovať časovo obmedzené ponuky a praktické informácie a to v písomnej alebo elektronickej forme. Snažím sa vytvárať ponuky na mieru na základe segmentácie a profilovania, aby som vám mohol prezentovať iba relevantné ponuky produktov a služieb, aby ste neboli zaplavení ponukami produktov, ktoré už máte k dispozícii alebo ktoré nevyhovujú vašim potrebám.

 

Vzhľadom na to, že 25. 5. 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby som od vás získal nový súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.

 

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré som pripravil vo forme otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, zavolajte mi na tel: 0919 367 970  alebo pošlite email na: info@5pixel.sk

 

 

OBSAH

 1. Kto je správca vašich osobných údajov? 
 2. Aké vaše osobné údaje spracúvam? 
 3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú? 
 4. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas? 
 5. Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu? 
 6. Ako dlho budem spracúvať vaše osobné údaje? 
 7. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom? 
 8. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov? 
 9. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov? 
 10. Kto sú moji obchodní partneri? 

 

          1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správcom osobných údajov je živnostník, ktorí určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Na marketingové účely je správca vašich osobných údajov živnostník: Kristián Draškovič – 5pixel

 

          2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAM?

Na marketingové účely spracúvam nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré mi pomáhajú určiť ponuku produktov a služieb, ktorá by sa vám mohla páčiť a riešiť vaše potreby.

■ Základné identifikačné údaje – meno, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska.

■ Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.

■ Sociodemografické údaje – štatistické údaje o veku, pohlaví, vzdelaní, zamestnaní, počte detí.

■ Informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste u mňa mali v minulosti, informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny. Na základe týchto údajov vám viem odporúčať vhodné produkty a služby.

■ Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ.

■ Geolokačné údaje – geolokačné údaje z webového prehliadača. Tieto údaje môžu zvyčajne slúžiť na odporúčanie kontaktu na najbližšieho sprostredkovateľa alebo pobočku.

 

          3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavam priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch.

Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

 

          4. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?

Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

■ Ponuka produktov a služieb. Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžem poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru.

■ Automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám.

■ Prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby som vám mohol posielať individuálne ponuky produktov a služieb a mojich obchodných partnerov. Bez takto poskytnutého súhlasu vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžem poskytovať.

 

          5. PREČO DOCHÁDZA K PROFILOVANIU A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU?

Ja sa vám snažím poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb. Z tohto dôvodu vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu profilujem. Na tento účel používam automatické informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Podľa toho vám posielam individualizované správy a ponuky produktov a služieb mojej značky.

Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov mi pomôže vás a vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť moje produkty a služby.

 

          6. AKO DLHO BUDEM SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Súhlas ste udelili značke na obdobie trvania zmluvného vzťahu na nasledujúcich 10 rokov, alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte.

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia, alebo do momentu, keď ho odvoláte.

Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

 

 

          7. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov na marketingové účely. S uvedenými sprostredkovateľmi mám uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.

 

          8. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

 

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

 

Právo na opravu

Spracúvam vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte ma o tom a ja osobné údaje opravím.

 

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch som povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj značka 5pixel má povinnosť, alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

 

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

 

Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby som poskytol vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdám vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak mi v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

 

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvam v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa so mnou a požiadajte ma o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava – Ružinov, Slovenská Republika.

 

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť u živnostníka: Kristián Draškovič – 5pixel, a to telefonicky na čísle: 0919 367 970, poslaním e-mailu na adresu: info@5pixel.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla: Cesta mládeže 2903/40, 901 01 Malacky, Slovenská Republika

 

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

 

Za aký čas môžete očakávať odpoveď?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytnem čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžem túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budem informovať.

 

          9. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb a mojich obchodných partnerov? Je mi to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujem.

 

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

■ Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby som vás vedel identifikovať.

■ Komu odvolanie podávate. Odvolanie môžete adresovať všetkým pobočkám, alebo, ak chcete zachovať posielanie ponúk vybraných pobočiek, uveďte iba tie, ktorým chcete alebo nechcete povoliť, aby vás ďalej kontaktovali.

■ Informáciu, že si neželáte, aby som spracúval vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby som vám mohol vyhovieť.

■ Váš vlastnoručný podpis.

 

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

■ Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať  v písomnej podobe, a to preto, aby som mal o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.

■ Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu značky.

■ Elektronicky cez webovú stránku v časti: GDPR Centrum

 

          10. KTO SÚ MOJI OBCHODNÍ PARTNERI?

Google Slovakia, s.r.o.
Karadžičova 8/A
821 08 Bratislava
Slovenská Republika

IČO: 45 947 597
IČ DPH: SK2023227459
DIČ: 2023227459

WebSupport, s.r.o.
Staré Grunty 12
841 04 Bratislava
Slovenská Republika

IČO: 36 421 928
IČ DPH: SK2021869234
DIČ: 2021869234

Adobe Systems s.r.o.
Na strži 1702/65
140 00 Praha
Česká Republika

IČO: 27 177 815
IČ DPH: CZ27177815
DIČ: 27177815

Microsoft Slovakia s.r.o.
Prievozská 4D
821 09 Bratislava
Slovenská Republika

IČO: 31 398 871
IČ DPH: SK2020338496
DIČ: 2020338496

SuperÚčtovník, s.r.o.
Cesta Mládeže 2903/40
901 01 Malacky
Slovenská Republika

IČO: 51 129 647
IČ DPH: SK2120604398
DIČ: 2120604398


Používam cookies, aby som vám poskytol najlepšie online služby. Súhlasíte s tým, že akceptujete používanie súborov cookies v súlade s pravidlami o používaní súborov cookies?

Nastavenie Súkromia

Keď navštívite moju webovú stránku, tak môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookies.

Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky a nie je možné ich vypnúť v systéme.

Na používanie tejto webovej stránky sa ukladajú 3 súbory cookies. Tieto súbory cookies sú nevyhnutné a potrebné, preto ich nemožno vypnúť.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

WooCommerce používam ako nákupný systém. Pre spracovanie košíkov a objednávok budú uložené 2 súbory cookies. Tieto súbory cookies sú nevyhnutné a potrebné, preto ich nemožno vypnúť.
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart

Zakázať všetko
Povoliť všetko